A huge collection of 3400+ free website templates www.JARtheme.COM WP themes and more at the biggest community-driven free web design site

Rámec dodávky základové desky

Zemní práce v rozsahu:

 • sejmutí ornice v místě stavby v tl. 150 - 200 mm a její uložení na pozemku stavby,
 • vyhloubení základových rýh pro základové pasy šířky 400 mm v zemině, která se při hloubení pasů nesesouvá a nevyžaduje pažení zemních rýh. Hloubka základové spáry obvodových základů je 1,1 m pod úrovní konečného upraveného terénu, pro vnitřní pasy 0,5 m v rostlém terénu,
 • vyčištění a zhutnění základové spáry.

Standardní poměry místa stavby:

 • uvažovaná únosnost zeminy v základové spáře Rdt ≥ 150 kPa,
 • třída těžitelnosti zeminy max. F3,
 • svažitost pozemku stavby max. 1 %.

Nad rámec standardu dodávky je:

 • jiné poměry místa stavby než jsou uvedeny ve standardu, vyšší třída těžitelnosti zeminy, menší únosnost základové spáry, větší svažitost apod.,
 • odstranění stávajících pozůstatků stavebních objektů, na povrchu nebo pod povrchem místa stavby, které je nutné odstranit, např. stávající zasypané zbořeniště, odstranění stávajících zpevněných ploch a stavebních objektů apod.,
 • stavební práce a úpravy spojené s výskytem spodní vody (zaplavená nebo zvodnělá základová rýha) např. odčerpávání vody, provedení drenáží nebo vsakovacích jam, použití voděodolného betonu apod.,
 • nutnost provedení pažení rýh pro základové pasy z důvodů nízké soudržnosti zeminy a jejího sesouvání do hloubených rýh,
 • nutnost provedení širších, případně hlubších základových rýh z důvodů nestandardních vlastností zeminy (štěrky, jíly, skalní podloží apod.).

Základové pasy a základová deska:

 • provedení základových pasů z prostého betonu (bez provádění vyztužení) třídy C 12/15, vylívaných na zhutněný podsyp základové spáry přímo do hloubených rýh bez použití bednění,
 • jedna řada ztraceného bednění,
 • provedení hutněného podsypu ze štěrkodrti v tl. cca 200 mm mezi základovými pasy,
 • provedení podkladního betonu z prostého betonu třídy C 12/15, vyztuženého u obvodových a středových nosných stěn dle podkladů RD Rýmařov,
 • provedení hydroizolace horního líce podkladní betonové desky proti zemní vlhkosti ve skladbě Np+1xBitagit 40 mineral (natavení přesahu izolace min. 100 mm),
 • provedení horní základové desky z monolitického betonu třídy C 16/20 vyztuženého 1x oc. sítí 150/150/8,
 • v rámci dodávky základové desky je provedení ležaté kanalizace v základech ukončen ve vzdálenosti max do 0,5 m od hrany základové desky nutné pro připojení a chrániček (elektro, vody), vyvedených nad základovou desku.

Nad rámec dodávky základové desky firmy RD Rýmařov:

 • jiný typ hydroizolace požadované zákazníkem nebo vyplývající z poměrů staveniště (např. z důvodů tlakové vody, vyšší koncentraci půdního radonu apod.),
 • použití pumpomixu při dvou a více řadách ztraceného bednění,
 • více jak jedna řada ztraceného bednění,
 • v případě více řad ztraceného bednění - zajištění zhutnitelného materiálu do základové desky (štěrk, betonový recyklát, apod.)
 • svažitost terénu větší jak 1 %,
 • špatný přístup na staveniště, apod.,
 • provedení úpravy bočního líce obvodových základových pasů a základové desky, spočívající v provedení přídavné svislé hydroizolace, zateplení a následné povrchové úpravy (omítka, nátěr apod.),
 • provedení dešťové kanalizace včetně jejího ukončení lapači střešních splavenin a její napojení do dešťové kanalizace nebo vsakovacích rýh (jam),
 • osazení revizních kanalizačních šachet a vodoměrných šachet, retenčních nádrží na splaškovou nebo dešťovou vodu, vsakovacích jímek apod.,
 • osazení vodoměru,
 • zemnící pásek hromosvodu a zemnění rozvaděče, včetně jejich vyvedení nad terén nebo základovou desku dle požadavků RD Rýmařov,
 • zpevněné plochy kolem objektu (okapový chodník) a přístupové komunikace s odstavnými plochami pro osobní automobil,
 • dokončovací terénní práce (vyrovnání terénu, rozprostření ornice apod.) a odvoz přebytečné zeminy na skládku,
 • dopojení vyvedených inženýrských sítí (ležaté rozvody) na veřejné inženýrské sítě,
 • revize a tlakové zkoušky sítí,
 • zajištění kompetentní osoby, geologa na posouzení základové spáry,
 • likvidace odpadu,
 • přisávání ke krbu.

Stavební připravenost zajištěná zákazníkem:

 • zajištění průzkumů staveniště (geologický, geodetický, měření půdního radonu),
 • vytýčení stavby základové desky geodetem s oprávněním, dle výkresu 011, zpracování projektové dokumentace polohového a výškového osazení stavby na pozemku, doložení třídy těžitelnosti zeminy, výkres základu dle místních podmínek na staveništi,
 • zajištění vytýčení všech stávajících inženýrských sítí na pozemku, které mohou být dotčeny stavbou,

 • zajištění zpevněné příjezdové cesty ke staveništi, základové desky po celou dobu provádění stavby,
 • pravomocně schválená projektová dokumentace spodní stavby ve fázi pro provedení stavby DPS.
Za 1 měsíc je postaveno

Za 1 měsíc je postaveno

Maximální délka výstavby, a to i u největších domů, je maximálně 1 měsíc. Nezastaví nás ani zima ani mráz!
30 let záruka na konstrukční systém

30 let záruka na konstrukční systém

Dřevo je materiál s dlouhou životností, což dokazují roubené stavby v našich horách staré několik stovek let
Garantujeme 60 kwh na m2 ročně

Garantujeme 60 kwh na m2 ročně

Nechceme Vám plést hlavu, 60 kwh na m2 obytné plochy ročně je hodnota, která je nutným maximem pro vytápění téměř všech našich domů.
Výběr z 11 typových řad domů

Výběr z 11 typových řad domů

Zároveň každá řada nabízí nepřeberné množství rodinných domů, jejich variant provedení a architektonických doplňků.
Získejte přístup ke speciálním nabídkám a novinkám
Vytvořit nezávaznou poptávku
Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Ok